fade away...
Foolish
Sunday, September 27, 2009

Love poem by a supreme Vietnamese composer. Wish I could translate it into English so you could understand each and every of the beautiful words. It's so damn true :(
Dại khờ - Xuân Diệu


Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thứ độc.

Maybe you can read this to me when I go to VN in Jan. I tried so hard to read it but failed miserably because it's not the kind of viet you see in mags and Conan comic books hahaha... usually they use fancy words in poems so it's a lot harder to read and understand for me haha

I translated it using an online translator but obviously it's not the same XD I thought what I read was lovely :)

Talk to me


profile.

i'm thao or just call me amber if you want. i'm goofy, crazy and lovely, depends on which angle you look at me. Thanks for dropping by and don't be startled by my insanity..


talk.affiliates.

Ann.
Debbie.
Nai.
Sophia.
Helgi.
Carol.
Asia.
Jane.
Elaine.
Post Secrets.
The Story Siren.
StoneSoup.
Lenore.
Laura's Review.
Win-It Wed.
FreeBookFriday.
SimplyMegan.
Reader Rabbit.
Poison.
The Truth About My Sister.
Stay, love.

archives.

July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
May 2009
September 2009
October 2011

credits.

Designer: Increasingly
Resources: XXXXXXXXXX